Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

abra

Alcoholic Beverage and Cannabis Administration
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Vietnamese (Tiếng Việt)

This page contains information about Alcoholic Beverage Regulation Administration services for Vietnamese speakers.

Tên cơ quan: Ban Điều Hành Quản Lí Đồ Uống Có Cồn (sau đây gọi tắt là ABRA)

Chức Năng - Nhiệm Vụ:

Nhiệm vụ của ABRA là hỗ trợ sức khỏe, an toàn và phúc lợi của công chúng thông qua kiểm soát và điều hành việc mua bán và phân phối đồ uống có cồn.

Dịch Vụ:

ABRA cấp phép, đào tạo, thi hành pháp chế, và tiếp cận cộng đồng và thực hiện các biện pháp áp chế để phục vụ người được cấp phép, các cơ quan thi hành pháp luật, Ủy Ban Tư Vấn Khu Phố (ANC), các hiệp hội thường dân, và công chúng để mọi người hiểu và thi hành luật lệ và các qui định của Hoa Thịnh Đốn và các chính sách và thủ tục của ABRA.

Các chương trình cơ bản:

ABRA hoạt động trong năm (5) chương trình sau: (1) Pháp Chế, (2) Quản lí các cơ quan trực thuộc, (3) Thanh tra, (4) Cấp phép và (5) Quản lí hồ sơ.

  • Pháp chế - hỗ trợ hành chính cho các hoạt động và các buổi điều trần pháp chế cho Ban Quản Lí Đồ Uống Có Cồn.
  • Quản Lí Các Cơ Quan Trực Thuộc – hỗ trợ hành chính và các công cụ cần thiết để đạt các mục tiêu hoạt động và hiệu quả của chương trình. Chương trình này đồng nhất với mọi cơ quan trực thuộc sử dụng ngân sách dựa trên hiệu quả.
  • Thanh Tra – thi hành thanh tra để kiểm tra việc tuân thủ các qui định và cam kết, kiểm tra việc tuân thủ không bán đồ uống có cồn cho người chưa đủ tuổi và kết hợp thanh tra khi cần với Phòng Cảnh Sát Đô Thị, Phòng Dịch Vụ Cấp Cứu Y Tế và Cứu Hỏa, Sở Thuế, Phòng Quản Lí Người Tiêu Dùng và Các Vấn Đề về Pháp Chế và các cơ quan khác. Chương trình này thực hiện các thanh tra khác nhau liên quan tới việc cấp phép và các tiến trình pháp chế như phán xét cuối cùng, tuân thủ, bảng báo hiệu, các sự kiện đặc biệt và thanh tra kiểm toán tài chính. Mọi hoạt động đều nhằm mục đích củng cố hiểu biết và tuân thủ các qui định và luật lệ của Hoa Thịnh Đốn.
  • Cấp Phép – các vấn đề như cấp mới và gia hạn bằng rượu cho các tiệm rượu, chợ, nhà hàng, khách sạn, hộp đêm và các cơ sở khác để sản xuất, phân phối, bán hoặc phục vụ rượu bia ở Hoa Thịnh Đốn. Chương trình này cũng kết hợp với Quản Lí Hồ Sơ để đảm bảo số liệu và giấy tờ của tất cả các hoạt động cấp phép đều chính xác và có thể truy cập được. Chương trình này cung cấp dịch vụ khách hàng trực tiếp cho công chúng, cộng đồng doanh nghiệp, ANC và các tổ chức, hội đoàn cộng đồng.
  • Quản Lí Hồ Sơ – cung cấp các văn thư, tài liệu, cơ sở dữ liệu cho nhân viên của ABRA, Ban Quản Lí ABC và công chúng để đảm bảo mọi người đều có thông tin, văn bản chính xác. Chương trình cũng cung cấp các dịch vụ chứng nhận, trả lời và theo dõi các yêu cầu theo Điều Luật Tự Do Thông Tin và các trát hầu tòa.

Dịch vụ thông dịch:

ABRA có dịch vụ thu xếp đặc biệt và hỗ trợ ngôn ngữ (biên dịch hoặc thông dịch) miễn phí. Để xin các dịch vụ thu xếp đặc biệt hay hỗ trợ ngôn ngữ, xin liên hệ với chúng tôi tại số 202.442.4423.

Thông tin liên lạc:

Ban Điều Hành Quản Lí Đồ Uống Có Cồn
2000 14th Street, NW, Suite 400S
Washington, DC 20009
202-442-4423 – số điện thoại tổng
202-442-9563 – số fax
[email protected]